قوانین پستی

تمامی بسته‌های ارسالی توسط ما دارای بیمه می‌باشند.

مشتریان گرامی،

لطفاً در مقابل دیدگان مسئول پست بسته‌های خود را جعبه‌گشایی نمائید و در صورتیکه بسته چه از نظر ظاهری و چه از نظر محتوا دارای ایراد بود از قبول کردن آن خودداری نمائید.

باتشکر